Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Przede wszystkim należy podkreślić, że Jezus nie potrzebował chrztu Jana. Jan chrzcił jako wezwanie i znak wewnętrznej pokuty. Jezus nie musiał pokutować. Niemniej jednak przychodzi do Jana. Jan na początku się opiera, ale Jezus nalega. Dlaczego Chrzest Pana Jezusa w Jordanie się dokonał?

Przyjmując chrzest Janowy, Jezus potwierdza wszystko, co Jan powiedział i uczynił potwierdzając swoją świętą rolę jaką jest przygotowanie drogi dla Jezusa i nowej ery łaski. Dlatego chrzest Jezusa jest pomostem między prorokami Starego Testamentu (z których Jan był ostatnim) a nowotestamentową erą łaski i prawdy.

Kiedy Jezus wszedł w wody chrztu nie został ochrzczony przez wody, a raczej Jego chrzest był tym, w którym wszystkie stworzone wody tego świata były w pewnym sensie „ochrzczone” przez Niego. Wchodząc do wód, Jezus uświęcił wodę i wylał swoją łaskę, czyniąc z niej przyszłe źródło zbawienia.

Chrzest Jezusa był objawieniem. To był moment manifestacji. Kiedy wyszedł z wód, „Niebo się otworzyło i Duch Święty zstąpił na niego w cielesnej postaci jak gołębica. A głos z nieba dobiegał: „Tyś jest mój Syn umiłowany; w Tobie mam upodobanie”. Ta manifestacja synostwa i boskości Jezusa miała miejsce w fizycznej, słyszalnej i widzialnej formie, aby wszyscy obecni wiedzieli bez wątpienia, że Jezus był Synem Ojca. Tak więc Jego chrzest jest sposobem, w jaki Ojciec przedstawił światu swojego Syna i Jego misję.

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Święto Chrztu Pańskiego 13 stycznia

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Ewangelia wg Św. Mateusza 3, 13-17

 

Rozważanie do tajemnicy Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Do Jana, który nad Jordanem przepowiadał chrzest pokuty, przybywali ludzie z różnych stron. Przybył też Jezus n Nazaretu wówczas, gdy jego posłannictwo miało się już publicznie objawić wśród Izraela. Jan Chrzciciel był pierwszym, który dał temu świadectwo nad Jordanem – a jego ludzkie świadectwo zostało potwierdzone Boskim świadectwem Ojca, przyniesionym nad Jordan w mocy Ducha Świętego.
 
My również idąc tymi śladami, chrzcząc nasze dzieci poprzez ten sakrament doprowadzamy do istnienia nowy i nadzwyczajny stosunek łaski między Bogiem a osobą chrzczoną. Przez ten sakrament zostaje w nowy sposób darowane ojcostwo Boga i kto je otrzyma, nabywa nowy stosunek usynowienia w odniesieniu do Niego.

Męska procesja różańcowa | Ogólnopolskie spotkanie Wojowników Maryi w Łodzi | Łódź 2022

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jego chrzest symbolizował nasz chrzest w Jego własną śmierć, śmierć z Nim i powstanie wolnym od grzechu i możliwość kroczenia w nowym życiu. Jego sprawiedliwość spełniłaby wszystkie wymagania Prawa dla grzeszników, którzy nigdy nie mogliby tego zrobić sami. Kiedy Jan wahał się czy chrzcić bezgrzesznego Syna Bożego, Jezus odpowiedział, że należy „wypełnić wszelką sprawiedliwość”. (Mt 3,15) W ten sposób nawiązał do sprawiedliwości, którą zapewnia wszystkim, którzy do Niego przychodzą.