Nowenna do św. Andrzeja Boboli

Nowenna do św Andrzeja Boboli może być rozpoczęta dowolnego dnia w czasie zagrożenia naszej ojczyzny. W latach 1625-1629 w Wilnie miało miejsce kilka niezwykle groźnych epidemii, które dosłownie dziesiątkowały jego mieszkańców i były tożsame z wielkim zagrożeniem. Wielu ludzi z tejże przyczyny opuściło miasto pozostawiwszy w domach swoich najbliższych pozostawiając ich bez opieki i tym samym często skazując na samotną śmierć. Święty Andrzej Bobola od początku swojej posługi zyskał sławę kaznodziei i już wtedy okazał zadatki heroizmu. W czerwcu 1625 r. w czasie epidemii wraz z kilku innymi księżmi nie zważając na niebezpieczeństwo zarażenia się pośpieszył do posługi chorym niosąc ofiarną pomoc duchową i materialną. Nie bacząc na możliwość zarażenia się, Ojciec Andrzej opiekował się chorymi i głodnymi ludźmi. Zdarzało się także, że zmarłych grzebał. Dalszym następstwem samarytańskiej pomocy była wtedy śmierć sześciu jezuitów. Zebrano jednak niemały plon duchowy: wysłuchano 8000 spowiedzi, a przykładem bohaterskiego poświęcenia nawrócono 26 innowierców. Św. Andrzeja Bobola nazywany jest apostołem Pińszczyzny i Polesia. Otrzymał nawet przydomek „łowca dusz – duszochwat”. Jego postawa zrodziła jednak wrogość ortodoksów, która w czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść. Tradycja przypisuje wstawiennictwu św. Andrzeja Boboli uratowanie Pińska jego okolic od zarazy w latach 1709 – 1710.

Pieśń do św. Andrzeja Boboli – patrona Wspólnoty

1. Wyznawco wielki, złączon tak żywo – Własnem nieszczęściem z Polski niedolą! – Ojczyznę naszą ręką życzliwą – Wspieraj, Bobolo!

2. Niech nam krew Twa, hojnie przelana, – Wyjedna względy Bożego Syna, – I nas niech Jemu każda Twa rana – Wciąż przypomina.

3. Pochodnio wiary, co jasno płonie! – Obrońco Krzyża, czcicielu Marji! – K’Tobie błagalne podnosim dłonie, – Z naszej Kalwarji.

4. Boś Ty krew nasza, kość z naszych kości, – W Tobie duch polski pełen ofiary, – Aż się do nieba wzniósł wysokości – Na skrzydłach wiary.

5. Niegdyś tę Polskę, coś jej ozdobą, – „Macierzą Świętych” nazwano w świecie: – Jakże się ona dziś chlubi Tobą, – Żeś Ty jej dziecię.

6. O Synu Polski, o Jej Patronie! – Do stóp się Twoich ścielem ze łzami: – Ty, co w męczeńskiej świecisz koronie, – Módl się za nami!

Modlitwa błagalna o łaskę

Nowenna do św. Andrzeja Boboli

 

 

 

Święty Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego Jezusa Chrystusa, że od młodości poświęciłeś się na Jego służbę i całkowicie oddałeś się zjednywaniu dlań dusz przykładem życia i słowem, nie szczędząc żadnych trudów, aż wreszcie śmiercią męczeńską uwieńczyłeś swoje apostolskie życie, błagam cię przez twe zasługi u Boga i miłość jaką ku Niemu pałałeś, wyjednaj mi łaskę, której tak bardzo pragnę…………(przerwa na wyrażenie prośby). Wspieraj mnie także w ciągu całego życia mojego, abym za twoim przykładem zawsze pozostawał w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej. Amen

Ojcze nasz…
Zdrowaś Mario…
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Modlitwa nowennowa

Modlitwa nowennowa odmawiana przez wszystkie dni nowenny.

Nowenna do św. Andrzeja Boboli

 

Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz! Przez naszego brata, świętego Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w naszym narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i dzięki jego wstawiennictwu za nami, udzielasz. Spraw, prosimy abyśmy oddając cześć umęczonemu Rodakowi mogli naśladować jego mężną wiarę oraz całkowite oddanie się Tobie w posłudze miłości naszym bliźnim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Litania do św Andrzeja Boboli

Litania odmawiana przez wszystkie dni nowenny

Litania odmawiana przez wszystkie dni nowenny.

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Święty. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami.
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami.
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami.
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami.
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami.
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami.
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami.
Święty Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami.
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami.
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami.
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami.
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami.
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami.
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami.
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami.
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami.
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga.
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga.
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga.
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga.
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga.
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga.
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga.
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga.
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,

Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.

Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.

Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę

Modlitwa odmawiana przez wszystkie dni nowenny

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów!
Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia.
Oddajemy się Tobie w opiekę.
Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych.
Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.
Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje.
Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana.
Amen.

Nowenna do św. Andrzeja Boboli

DZIEŃ PIERWSZY. Modlitwa o ducha misyjnego w Kościele.

Panie Jezu, nim wstąpiłeś do nieba, powiedziałeś uczniom: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Posłuszni wezwaniu, poszli w świat i głosili Dobrą Nowinę różnym narodom. Tych, którzy uwierzyli i przyjęli chrzest włączali do Twego Kościoła. Jednak żyje jeszcze wiele ludzi na świecie, którzy nigdy o Tobie nie słyszeli. Nie wiedzą, żeś za nich oddał życie na krzyżu, że życie ludzkie się zmienia, ale się nie kończy, a także o tym, że mogą do Ciebie zwracać się w modlitwie. Dlatego prosimy Cię, niech Twój duch wzbudzi w Kościele misjonarzy, którzy pójdą do tych ludzi, którym jeszcze nie głoszono Dobrej Nowiny. Niech krew męczenników woła o nowe, gorliwe i święte powołania misyjne, aby nie brakowało głosicieli Ewangelii. A ty, niestrudzony misjonarzu Polesia, duszochwacie, św. Andrzeju Bobolo, czuwaj nad dziełem misyjnym Kościoła i miej w opiece tych, którzy dziś w wielu miejscach z narażeniem życia głoszą Ewangelię, aby wszyscy ludzie poznali prawdę i mieli nadzieję zbawienia. Amen.

DZIEŃ DRUGI. Modlitwa o wierność Bogu narodu polskiego. 

Panie Jezu, władco narodów, wprowadziłeś polski naród do swego Kościoła i wyznaczyłeś mu zaszczytną rolę przedmurza chrześcijaństwa. W pokorze chylimy czoła przed tronem Twego Majestatu i dziękujemy za miłość jakiej doznał przez wieki nasz naród od Ciebie oraz za to, że posłużyłeś się Polską, aby broniła chrześcijańskiej wiary. Dziś, Polska potrzebuje Twojej pomocy, aby obronić wiarę przed tymi, którzy podejmują działania, aby naród porzucił Ciebie, Twoje przykazania i Ewangelię, a wybrał wartości europejskie. Panie, zwróć swój łaskawy wzrok na Ojczyznę naszą i pomóż jej ocalić katolicką tożsamość, dochować Ci wierności w wierze. A ty, św. Andrzeju Bobolo, bądź wzorem dla Polaków trwania w wierze, bronienia jej i składania o niej świadectwa. Niech twoja męczeńska krew wyjedna u Boga zmiłowanie i nawrócenie dla tych, którzy nie wiedzą co czynią. Patronie Ojczyzny, uproś narodowi polskiemu łaskę, aby trwał na Bożych drogach i odrzucił niewiarę, laicyzację i sekularyzm. Amen.

DZIEŃ TRZECI. Modlitwa o żywą wiarę członków Kościoła.

Boże, przez sakrament chrztu świętego włączyłeś nas do Kościoła, obdarzyłeś łaską wiary i napełniłeś darami, aby dzieci Twoje były święte i nieskalane przed Twoim obliczem. Wdzięczni jesteśmy za to co uczyniłeś i czynisz dla nas, abyśmy byli zbawieni. Uwielbiamy Cię za dary, które dałeś Kościołowi, abyśmy mieli życie i to w obfitości. Uwielbiamy za Ewangelię, Twoje słowo i Eucharystię, Twój pokarm, bo dzięki nim możemy rozwijać naszą wiarę i pogłębiać jedność z Tobą. Uwielbiamy Cię za sakrament pokuty, bo ciągle nas podnosisz z naszych upadków, a my możemy powiedzieć za psalmistą: choćbym przechodził przez ciemną dolinę zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Św. Andrzeju, specjalisto od spraw wiary wstawiaj się za swymi rodakami i uproś łaskę, aby nasza wiara była żywa i mocna, byśmy byli chlubą Kościoła, zachowując wierność przyjętym zobowiązaniom na chrzcie świętym. Święty Andrzeju, bohaterze wiary módl się, abyśmy mieli wiarę, która prowadzi do świętości i zbawienia. Amen.

DZIEŃ CZWARTY. Modlitwa o ducha Chrystusowego w Kościele.

Panie Jezu, zostawiłeś w sakramentach łaski, aby chrześcijanie mieli dostęp do Twej opieki na drogach swego życia. Spraw, niech ci, którzy przyjęli chrzest święty podążają drogą, którą Ty wyznaczyłeś, trwają w prawdzie, którą Ty przyniosłeś na świat i mają życie, którym Ty ich obdarzasz. Niech trwają w Twoim Kościele, z każdym dniem pogłębiają życie wewnętrzne i będą jak winne latorośle zakorzenione w winnym krzewie. Niech słuchają Ducha Świętego i tak żyją by doczesność nie przesłoniła im wieczności, a radości ziemskie nie sprowadziły na manowce życia. Jezu, napełnij swych uczniów Twoją miłością i niech tak żyją, aby ludzie chwalili Twego Ojca, który jesteś w niebie. A ty, św. Andrzeju, mocarzu ducha Bożego, świadku prawdziwej wiary czuwaj nad Chrystusowym Kościołem, aby był wierny swemu Założycielowi, głosił zdrową naukę i szafował świętymi sakramentami, był stróżem moralności chrześcijańskiej, aby członkowie tej wspólnoty posiedli taką duchowość chrześcijańską, która poprowadzi ich do zwycięstwa w walce ze złem i szatanem. Amen.

DZIEŃ PIĄTY. Modlitwa o pobożność w narodzie polskim.

Panie Jezu, Tyś naród polski zapisał w swym Sercu i dałeś poprzez jego historię wiele dowodów, że może zawsze liczyć na Twoją pomoc, gdy w modlitwie zwróci się do Ciebie. Więc zwracamy się do Ciebie Panie pełni ufności o pomoc gdy wiele przesłanek wskazuje, że zaczynają się spełniać przepowiednie Twoje i bije dziejowa godzina opowiedzenia się, po której stronie będzie naród, czy po Twojej Chryste, czy po Szatana. Niech Twoja łaska sprawi, że Polska, która zawsze przez swą historię stawała po Twojej stronie, dziś także wybierze Ciebie Panie. Bo do kogo pójdziemy skoro Ty masz słowa życia wiecznego. Niech nadal będziemy znakiem dla narodów świata, że Polska jest Ci wierna i posłuszna. Niech Duch Święty wzbudzi w narodzie polskim pragnienie i tęsknotę za życiem duchowym, wiernością wierze katolickiej i umiłowaniem Ewangelii. A ty, św. Andrzeju Bobolo, przykładzie prawdziwej pobożności, nadziejo nasza, módl się za Ojczyznę, aby jej obywatele żyli pobożnie i święcie, nie dali się zwieść mocom ciemności i zwyciężali wrogów zbawienia. Amen.

DZIEŃ SZÓSTY. Modlitwa o życie zgodne z wiarą.

Panie Jezu, godny nieskończonej miłości i czci, Ty chcesz, aby Twoją własnością były wszystkie serca, a szczególnie biedne, skołatane i zagubione, bo one są też drogocenne w Twoich oczach. Dlatego zachęcasz, przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię. Jednak wielu jest obojętnych wobec tej zachęty Panie i żyje tak, jakby Ciebie nie było, albo, jakbyś był im niepotrzebny. Dlatego bezdenna głębino łask wszelkich, napełnij Twe dzieci taką łaską by pielęgnowały w sobie cnoty: pokorę, cichość, czystość, męstwo i miłość. Pośród szarej codzienności i zwodniczych zmysłów oświecaj ich rozum, by wybierały drogę wąską i stromą, przechodzili przez ciasną bramę, która wiedzie ku życiu z Tobą. Umacniaj naszą wolę, wzmacniaj słabe i strwożone serce, spraw by życie nasze było zgodne z wyznawaną wiarą. A ty, św. Andrzeju Bobolo, mężny zwycięzco na szlakach naszego życia tak trudnych i niebezpiecznych, nierównych i niepewnych bądź niezawodnym, wypróbowanym przewodnikiem w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Amen.

DZIEŃ SIÓDMY. Modlitwa za duchowieństwo.

Wiekuisty Kapłanie, Ty powołujesz ludzi, aby poszli za Tobą, i byli świadkami Twojej miłości aż po krańce ziemi. Spójrz na tych, których konsekrowałeś i przeznaczyłeś do służby Twemu ludowi. Niech posługa, którą pełnią w Twoim imieniu, ich uświęcenia i zbawia, a także tych, do których są posłani. Tobie polecamy Ojca Świętego, biskupów i kapłanów i prosimy, abyś ich zachował dla Twego Imienia, podtrzymywał w nich ducha poświęcenia i ofiary, błogosławił pracom oraz ustrzegł od złego. Niech będą Ci wierni, aby Kościół był światłem nadziei życia wiecznego. A ty, św. Andrzeju, wzorze świętości kapłańskiej i zakonnej, czuwaj nad polskim duchowieństwem, aby naśladowało ciebie w pracy nad sobą, gorliwej służbie Bogu i ludziom, oraz umiłowaniu Kościoła. Możny orędowniku u tronu Bożego, wspieraj swą modlitwą swych braci, kapłanów i zakonników, którzy podobnie, jak ty, troszczą się o zbawienie dla siebie i bliźnich. A tych, którzy porzucili kapłaństwo i zranili Kościół przez zgorszenie, otocz szczególną modlitewną opieką. Amen.

DZIEŃ ÓSMY. Modlitwa za rządzących i naród polski.

Boże, przez tak liczne wieki otaczałeś Polskę blaskiem potęgi i chwały, a tych, którzy sprawowali rządy nad narodem napełniałeś mądrością by z godnością i pożytkiem dla dobra obywateli dźwigali ten zaszczytny i trudny obowiązek. Dziś też potrzebujemy Twej pomocy, aby naród polski nadal darzył Ciebie miłością i własną Ojczyznę, szanował to co stanowi jej świętość narodową by naród odrzucił bezbożność, obojętność religijną, sekularyzm i laicyzację. Niech Twa łaska Panie sprawi, aby rządzący dbali o dobro duchowe i materialne Ojczyzny, o jej katolicką tożsamość. Spójrz na utrudzonych pracą Polaków i niech tak pracują by ich praca nie tylko była źródłem utrzymania rodzin, ale ich uświęcała. Otocz troskliwą miłością młodzież i dzieci, aby nie dali się porwać złowrogim ideologiom. A ty, św. Andrzeju, wielki nasz Patronie strzeż naszych miast i wiosek, prowadź Polskę do dobrobytu. Uproś pojednanie synom i córkom naszego narodu, który dziś boryka się z licznymi podziałami. Patronie Polski, prowadź Ojczyznę na szczyty nowej potęgi i chwały. Amen.

DZIEŃ DZIEWIĄTY. Modlitwa o życie w łasce Bożej i opiekę Bożą.

W ostatnim dniu nowenny zwracamy się do Ciebie Jezu z prośbą najważniejszą: zachowaj w nas żywą wiarę, życie w łasce uświęcającej, jedność z Kościołem, napełnij duchem modlitwy i wiernością Twoim przykazaniom i nauce Ewangelii. Niech będziemy świątynią Ducha Świętego i wzrastamy w przyjaźni z Tobą Jezu i kochamy Twoją i naszą Matkę. Niech cenimy sobie ponad wszystko życie nadprzyrodzone, modlitwę, sakramenty święte, szczególnie spowiedź i Eucharystię oraz Pismo Święte. A, Twoja pomoc Panie niech sprawi, byśmy mieli dobre pragnienia i prowadzili takie życie, aby w Tobie znaleźć pokój i szczęście, którego świat dać nie może. A ty, św. Andrzeju Bobolo szafarzu łask Bożych, nieustraszony Męczenniku wstawiaj się za nami u Pana byśmy mimo naszych grzechów i upadków zasłużyli już tu na ziemi, przy śmierci i w wieczności na współczucie i miłość Serca Bożego. Amen.